CELE KONFERENCJI

Celem konferencji, planowanej przez Zespół Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, jest zainicjowanie cyklu spotkań naukowych pod tytułem „Logopedia jako nauka”. Wezmą w nich udział przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych w Polsce (z Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Opola, Olsztyna, Siedlec i Warszawy) prowadzący badania nad rozwojem i zaburzeniami mowy oraz kształcenie w tym zakresie. Od połowy XX w. wyodrębnił się w Polsce obszar badawczy sytuowany w obrębie logopedii, który wymaga dyskusji nad jego miejscem w systemie nauk. Rozwój i zaburzenia mowy traktowane były dotąd jako przedmiot badań nauk medycznych, społecznych bądź humanistycznych, co ograniczało je do działalności praktycznej, pozbawiając tym samym płaszczyzny teoretycznej – założeń, aparatu metodologicznego i celu właściwych badaniom podstawowym. Ujmowanie problematyki rozwoju i zaburzeń mowy z różnych perspektyw teoretycznych skutkowało tym, że te same zagadnienia opisywane były według zróżnicowanych metodologii odległych od siebie dyscyplin, doprowadzając do trudności w zbudowaniu spójnej refleksji naukowej.

Interdyscyplinarność przedmiotu badań logopedycznych nakazuje opracować nową metodologię, która jasno określi obszar badań i ukaże problemy badawcze w odpowiedniej hierarchii. Celem konferencji jest przedstawienie dotychczasowych podejść metodologicznych w badaniu rozwoju mowy i jej zaburzeń, które staną się podstawą do wyznaczenia najwyższych standardów naukowych i etycznych. Czołowi badacze o znaczącym dorobku naukowym w zakresie rozwoju i zaburzeń mowy przedstawią modele badawcze, wypracowane na potrzeby własnych badań, co posłuży wypracowaniu paradygmatu badawczego wyłaniającej się odrębnej przestrzeni wiedzy.

Konferencja organizowana w Polskiej Akademii Nauk rozpocznie cykl spotkań, których celem jest ustalenie metodologicznego paradygmatu badań nad uwarunkowaniami rozwoju mowy i jej zaburzeniami u dzieci i dorosłych. Dodatkowym celem konferencji jest dyskusja nad problemem wielospecjalistyczności inter- i transdyscyplinarności współcześnie prowadzonych badań i propozycja uzupełnienia aktualnej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych o dziedzinę badań międzyobszarowych, przeznaczoną dla problemów związanych z uwarunkowaniami rozwoju i zaburzeń mowy, których cel i przedmiot są jasno wyodrębnione, a zarazem nie pozwalają na przyporządkowanie narastającej wiedzy do żadnej z obecnie istniejących kategorii. Niezbędne jest wypracowanie jednolitych standardów metodologicznych i etycznych, które stworzą ramę i strukturę badań nad uwarunkowaniami języka i zachowań językowych w normie i zaburzeniach. Osiągnięcie tego celu podczas jednego sympozjum nie jest możliwe, dlatego będzie ono stanowić punkt wyjścia do cyklicznych konferencji poświęconych tej problematyce. Cykl konferencji metodologicznych, organizowanych w strukturach Polskiej Akademii Nauk, umożliwi dyskusję badaczy podejmujących tę problematykę w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i otworzy drogę do osiągnięcia tego celu.


W imieniu organizatorów

dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS

Przewodnicząca Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy RJP PAN