Regulamin Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy
Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN

§ 1

Zespół Rozwoju i Zaburzeń Mowy, zwany w dalszej części regulaminu Zespołem, jest organem Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, dalej nazywanej Radą.

§ 2

Zespół zakresem swej działalności obejmuje wszelkie sprawy związane z nauką o biologicznych podstawach mowy, to jest wiedzą o rozwoju mowy, zaburzeniach mowy i głosu, ortofonią i profilaktyką zaburzeń mowy i głosu.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 1. ocena świadomości społecznej dotyczącej prawidłowości rozwoju mowy, poprawnej wymowy i zaburzeń mowy (badania populacyjne);
 2. rozwijanie świadomości społecznej dotyczącej prawidłowości rozwoju mowy, poprawnej wymowy i zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych (akcja społeczna kierowana przede wszystkim do rodziców, nauczycieli i lekarzy);
 3. ocena stanu sprawności językowych i komunikacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (badania przesiewowe);
 4. ocena stanu sprawności językowych osób posługujących się zawodowo słowem mówionym (badania populacyjne);
 5. ocena stanu sprawności językowych i komunikacyjnych osób dorosłych leczonych z powodu schorzeń somatycznych, neurologicznych i psychicznych (badania przesiewowe);
 6. ocena rodzaju zaburzeń mowy i częstości ich występowania u dzieci, młodzieży i dorosłych (badania epidemiologiczne);
 7. przygotowanie programów działań profilaktycznych w odniesieniu do dzieci, młodzieży i dorosłych, u których mogą wystąpić zaburzenia mowy w przebiegu schorzeń somatycznych, neurologicznych i psychicznych;
 8. przygotowanie raportu o stanie sprawności językowych i komunikacyjnych Polaków;
 9. diagnozowanie i opiniowanie logopedyczne na prośbę różnych instytucji państwowych, w sprawach szczególnych, przeprowadzenie diagnozy logopedycznej i opracowanie opinii;  
 10. opracowanie dla instytucji resortu oświaty i zdrowia zasad profilaktyki i opieki logopedycznej.

§ 3

 1. W skład Zespołu wchodzą osoby kompetentne w zakresie logopedii i jej lingwistycznych podstaw, psycholingwistyki oraz sztuki posługiwania się słowem mówionym, zarówno należące, jak i nienależące do Rady. Liczba osób spoza Rady nie może przekroczyć 25.
 2. Przy uzupełnianiu składu Zespołu kandydatów na członków wybiera się z Koła Współpracowników.
 3. Przewodniczącego Zespołu powołuje Prezydium PAN na wniosek Rady.
 4. Członków Zespołu powołuje Prezydium Rady na wniosek przewodniczącego Zespołu. Powołanie składu osobowego Zespołu następuje na okres czteroletniej kadencji Rady. Kadencja członków Zespołu rozpoczyna się od dnia jego pierwszego zebrania. Po upływie kadencji do czasu powołania nowego składu Zespół działa w składzie dotychczasowym.
 5. W czasie kadencji istnieje możliwość dokonywania zmian w składzie osobowym Zespołu.

§ 4

 1. W skład zarządu Zespołu wchodzą:
 2. przewodniczący,
 3. zastępca przewodniczącego,
 4. sekretarz.
 • Zastępcę przewodniczącego i sekretarza, wybranych na pierwszym zebraniu Zespołu zwykłą większością głosów, powołuje Prezydium Rady.

§ 5

 • Zebrania Zespołu zwołuje jego przewodniczący.
 • Zebrania Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 • W zebraniach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zapraszane spoza jego składu.

§ 6

Koszty funkcjonowania Zespołu pokrywa Rada w miarę posiadanych środków i istniejących możliwości.

§ 7

Regulamin Zespołu zatwierdza przewodniczący Rady. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

§ 8

Siedziba Zespołu znajduje się w Warszawie.

Adres do korespondencji:

Zespół Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN

ul. Nowy Świat 72

00-330 Warszawa